Heritage Hubs

PROJEKTI

Mitä?

Heritage Hubs-hankkeen tavoitteet ovat:

 • lisätä kulttuuriperinnön roolia nuorten arkielämässä;
 • vahvistaa nuorten osallisuutta kulttuuriperinnössä;
 • tukea hyvinvoivan kulttuurisen identiteetin muodostumista;
 • parantaa kulttuurien välistä vaihtoa, kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksen ymmärtämistä ja toisilta oppimista;
 • vahvistaa kulttuuriperintökasvatuksen eurooppalaista verkostoa;
 • lisätään Euroopan tasolla tietoisuutta nuorten kulttuuriperintöön osallistumisen tärkeydestä;
 • antaa nuorten tuottaa videoita ja muuta digitaalista aineistoa kulttuuriperinnöstä

Kenelle?

Hanke vaikuttaa seuraaviin kohderyhmiin:

 • Oppilaat ovat hankkeen tärkein sidosryhmä. Hanke tarjoaa heille mahdollisuuden inspiraatioon, identiteetin muodostukseen, uusien taitojen ja hyvinvoinnin kehittämiseen kulttuuriperinnön kautta;
 • Opettajat. Hanke inspiroi opetusta kehittämällä innovatiivisia käytäntöjä kulttuuriperintökasvatukseen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen opetukseen;
 • Koulut ovat hankkeen hankekumppaneita ja ne toimivat tiiviissä yhteistyössä kansallisena hankekoordinaattorina toimivan organisaation kanssa
 • Yhteistyökumppanit ja muut kulttuurijärjestöt: hanke tarjoaa uusia näkemyksiä yhteistyöstä koulutusalalla, uusia toimintatapoja, uusia kollegoita ja verkostoja
 • Laajempi kansallinen ja Euroopan laajuinen sidosryhmien verkosto: hanke tarjoaa todisteita ja uusia näkemyksiä niistä positiivisista vaikutuksista, jotka on saavutettu eri alojen välisen yhteistyön avulla

Miksi?

Hanke tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa, että monet kansallisiksi ajatellut perinteet esiintyvät hieman eri muodoissa ympäri Eurooppaa, ja ymmärtää, että kulttuuriperintö on edelleen muokkautuvaa ja uusiutuvaa, ei pysähtynyttä ja valmista. Tämä syventää ymmärtämystä kulttuuriperinnön merkityksestä yksilön, ryhmän ja yhteisön hyvinvoinnille, lisää kunnioitusta muiden kulttuuriperintöä kohtaan ja voimistaa yhteiseen kulttuuritilaan kuulumisen tunnetta.